Zemstvo - Karkov-Ostrov


KHARKOF

Chuchin: 1
Schmidt: 1
MINT/LH: $50.00 Buy
Chuchin: 1a
Schmidt: 3
Description: small thin
MINT/LH: $25.00 Buy
Chuchin: 1a
Schmidt: 3
Description: 5k red
MINT/LH: $50.00 Buy
Chuchin: 2a
Schmidt: 4
Description: Pale blue
MINT/LH: $125.00 Buy
Chuchin: 2b
Schmidt: 6
Description: 5k blue, original gum
MINT/LH: $175.00 Buy
Chuchin: 3d
Schmidt: 11
Description: 5k red, original gum
MINT/LH: $75.00 Buy
Chuchin: 3g
Schmidt: 11
MINT/LH: $65.00 Buy
Chuchin: 7a
MINT/LH: $30.00 Buy
Chuchin: 8
Schmidt: 17
MINT/LH: $20.00 Buy
USED: $20.00 Buy
Chuchin: 9
Schmidt: 19
Description: small thin
MINT/LH: $30.00 Buy
Chuchin: 9c
Schmidt: 20
Description: Original gum
MINT/LH: $25.00 Buy
Chuchin: 12b
Schmidt: 25
USED: $75.00 Buy
Chuchin: 13
Schmidt: 26
Description: with black handstamp
MINT/LH: $20.00 Buy
Chuchin: 13a
Schmidt: 26
MINT/LH: $20.00 Buy
Chuchin: 14
Schmidt: 28
MINT/LH: $20.00 Buy
Chuchin: 15
Schmidt: 29
MINT/LH: $15.00 Buy
USED: $15.00 Buy
Chuchin: 18
Schmidt: 32
Description: Types 1 and 2
MINT/LH: $40.00 Buy
Chuchin: 19
Schmidt: 33
Description: Types 1-3
MINT/LH: $50.00 Buy
Chuchin: 19b
Schmidt: 34
Description: types 1-3
MINT/LH: $50.00 Buy

KHERSON

Chuchin: 3
Schmidt: 3
Description: horsman
MINT/LH: $250.00 Buy
Chuchin: 4
Schmidt: 4
Description: Horseman
MINT/LH: $150.00 Buy
Chuchin: 5
Schmidt: 5
Description: Horseman
MINT/LH: $75.00 Buy
Chuchin: 6
Schmidt: 6
MINT/LH: $30.00 Buy